Business

Daňové priznania k dani z príjmov

Každá fyzická osoba, ktorá dosiahla v predošlom roku zdaniteľné príjmy, ktoré prekročili sumu 1915,01 eura, je nutné aby si vysporiadala svoju daňovú povinnosť a to:

  1. Podaním daňového priznania,
  2. Vykonaním ročného zúčtovania dane prostredníctvom svojho zamestnávateľa.

účetní

V prípade, že nedosiahla sumu zdaniteľných príjmov 1915,01 eura je povinná podať priznanie ak vykáže daňovú stratu alebo ju k tomu vyzval správca dane.
Predmetom danesú príjmy zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu, príjmy použitia diela a umeleckého výkonu, z kapitálového majetku a ostatné príjmy.
Ak bude mať fyzická osoba zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, podáva daňové priznania typu A alebo v tomto prípade môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. Ak zdaniteľné príjmy budú aj iné ako zo závislej činnosti bude priznanie typu B.       

Na aké termíny je potrebné myslieť? Takže dátum do kedy je potrebné toto priznanie podať je 31.3. Ak tento dátum nepripadne na pracované dni, tak sa posunie. Ak by nastala situácia, kedy fyzická osoba z akýchkoľvek dôvodov v uvedenom termíne svoju povinnosť  si nemôže splniť dá sa lehota na podanie predĺžiť a to až o tri kalendárne mesiace čiže do 1.7. alebo o šesť mesiacov teda do 30.9. a to v prípade, že mala príjmy aj zo zdrojov v zahraničí. V prípade, že ste sa rozhodli požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie tu to musíte stihnúť do  termínu 15.2.

kalkulačka

V termíne daňového priznania je zároveň splatná aj daň z príjmu, ktorú je fyzická osoba povinná uhradiť.    
Podať daňové priznanie je možné vyplnením stanoveného tlačiva na príslušný rok  a doručením na daňový úrad alebo elektronicky. V prípade elektronického je potrebné mať občiansky preukaz s čipom a nahraný certifikát na elektronické podpisovanie. Tu je však tento proces podmienený autorizáciou.