Business

Úloha cudzej zmenky a jej náležitosti

Zmenky sa zaraďujú medzi cenné papiere a ide vlastne o dokumenty, ktoré zabezpečujú obchodnú transakciu. Rozdeľujú sa na vlastné a cudzie zmenky, pričom ich rozdiel spočíva napríklad v počte osôb, ktoré vystupujú v tomto zmenkovom vzťahu a taktiež aj v tom, kto je vystaviteľom zmenky a kto dlžníkom. Konkrétne v cudzia zmenka Ezmluva sa podľa oficiálneho názvu volá trata a vystupujú až tri osoby, pričom ide o vystaviteľa – trasant, osoby povinnej zaplatiť finančnú čiastku – trasat a príjemcu zmenky – remitenta. Veľmi často sa cudzie zmenky využívajú ako platobné príkazy, napríklad v bankovníctve.

úhrada zmenky

Vlastná zmenka má rovnako svoj oficiálny názov, a tým je sola, pričom rovnako tu vystupujú určité osoby, avšak v tomto prípade iba dve. Ide o vystaviteľa zmenky – dlžníka a príjemcu – remitenta. Zjednodušene je možné teda povedať, že základný rozdiel spočíva v tom, že cudzou zmenkou prikazuje vystaviteľ nejakému človeku, aby uhradil danú sumu príjemcovi zmenky, avšak pri vlastnej zmenke je vystaviteľom zmenky tá istá osoba, ktorá sa zaväzuje uhradiť príjemcovi zmenky finančnú čiastku.

písanie zmenky

Každá zmenka musí povinne obsahovať určité náležitosti, bez ktorých sa považuje za neplatnú. Za základné náležitosti sa považuje:

  • Označenie – zmenka musí byť označená, aby bolo jasné, že ide o zmenku. Tento krok je možné splniť prostredníctvom formulácie, ktorá bude vyjadrená v rovnakom jazyku ako samotná zmenka.
  • Bezpodmienečný príkaz – v rámci zmenky musí byť uvedený príkaz na zaplatenie určenej finančnej sumy v číslach alebo slovne aj spolu s menou, v ktorej má byť uhradená.
  • Osobné údaje dlžníka / trasata – základné identifikačné údaje, ako je meno, rodné číslo, prípadne pri podnikateľovi názov spoločnosti a jej sídlo.
  • Časové údaje – je potrebné uviesť konkrétny dátum do kedy je možné zmenku zaplatiť.
  • Údaje o mieste – je potrebné určiť aj presné miesto predloženia zmenky, a teda adresu alebo bližšiu špecifikáciu budovy a zvolenej miestnosti.
  • Osobné údaje príjemcu – rovnako je treba uviesť aj základné identifikačné údaje o príjemcovi, prípadne o spoločnosti.
  • Dátum a miesto – presný dátum a miesto vystavenia zmenky.
  • Podpis – vlastnoručný podpis fyzickej osoby alebo pečiatka a podpis právnickej osoby, doplnený o podpis osoby oprávnenej za ňu konať.